X

KVKK

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”)10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İsaber İnşaat A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirkete ait (Akcan Yapı ) web sitemizi ziyaret etmeniz sonucunda  elde edileniletişim,5651 sayılı yasa gereği log kaydı  ve IP bilgileriniz ;İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla  veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

-İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
-İç denetim /Soruşturma/İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz ,yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak şartı ile şirketin yurtiçinde hizmet aldığı gerçek kişiler veya firmalar ve talep edilmesi halinde hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

4. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru

İlgili kişi, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirket’e başvurabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde sayılan haklar kapsamındaki talepler, KVKK’nın 13. Maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesi gereğince, www..............com adresindeki formun doldurulması suretiyle aşağıda açıklanan yöntemlerden biri ile başvurulabilecektir.

Şirkete iletilen başvurular, KVKK’nın 13/2 maddesi gereğince, talebin niteliğine göre, talebin Şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Başvuruya ilişkin cevaplar, KVKK’nın 13. Maddesi gereğince, yazılı ve elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Yer Alması Gereken Bilgi

1. Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya noter vasıtasıyla

 

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde elektronik posta adresi kullanmak suretiyle

kvkk@isaber.com.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

Kişisel verilerimin elde edildiği esnada bilgime sunulan Aydınlatma Metni ile kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim. …/…/20…

İsim Soyisim:

İmza: